تاریخچه قهوه


در مورد تاریخچه قهوه، باید گفت که حبشه یا اتیوپی فعلی خانه اصلی قهوه یا گیاه عربیکا می باشد. Kaffa شهری در جنوب غربی اتیوپی مکانیست که اولین شکوفه گیاه قهوه در آنجا به وجود آمد و نام این نوشیدنی را به خود اختصاص داد. 

کشت اصلی قهوه به عنوان یک نوشیدنی از اوایل قرن نهم اغاز شد. ولی قبل از این درختان قهوه در جنگل های شهر kaffa رشد می کردند.